Zaštita privatnosti

Kolačići

Što su kolačići?

Kolačić je informacija koju na vaše računalo sprema internetska stranica koju posjetite. Kolačići obično spremaju vaše postavke i postavke internetske stranice, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kada se opet vratite na istu internetsku, preglednik ponovno šalje kolačiće koji pripadaju toj stranici pa stranica može prikazivati informacije prilagođene vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (vaše ime ili adresa e-pošte). No te se informacije mogu spremati samo ako vi to omogućite. Naime, internetske stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive. Postavke preglednika možete promijeniti i tako sami izabrati hoćete li odobriti ili odbiti zahtjeve za spremanje kolačića ili hoćete li spremljene kolačiće automatski izbrisati pri zatvaranju preglednika itd.

Koje kolačiće upotrebljava ova stranica?

Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće prve strane koji dugoročno ne pohranjuju vaše osobne podatke. Svrha im je omogućiti ispravno funkcioniranje obrasca za kontakt te omogućiti da vaš internetski preglednik zapamti na kojem jeziku želite pregledavati ovu internetsku stranicu. 

Kako onemogućiti  kolačiće?

Ako ne želite primati kolačiće, u postavkama svojeg internetskog preglednika trebate namjestiti brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokadu svih kolačića ili primanje upozorenja prije pohranjivanja kolačića.

Opći uvjeti poslovanja

  1. OPĆE ODREDBE

Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge i poslovne odnose između subjekta Babel, obrt za prevoditeljske i intelektualne usluge, vl. Jelena Celcer, Ivekovićeva 2, 51000 Rijeka (u daljnjem tekstu Izvršitelj) i naručitelja usluga (u daljnjem tekstu Naručitelj) iz područja djelatnosti za koje je Babel, obrt za prevoditeljske i intelektualne usluge, vl. Jelena Celcer registriran u Obrtnom registru.

Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje usluge od Izvršitelja.

Opseg prevoditeljskih usluga koje se uređuju ovim uvjetima uključuje usluge prevođenja s hrvatskog jezika na strani jezik i sa stranog jezika na hrvatski jezik, lekture i korekture (prevedenih) tekstova, usluge usmenog prevođenja i tumačenja te druge povezane jezične usluge.

Naručitelj svojom narudžbom prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja, a u slučaju postojanja naknadno potpisanog ugovora između Naručitelja i Izvršitelja, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na ove Opće uvjete.

Izvršitelj se obvezuje pružati usluge u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

Izvršitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba, o čemu će pisanim putem obavijestiti Naručitelja ako do izmjena dođe tijekom njihova pravnog odnosa.

Izvršitelj je ovlašten svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično prenijeti na treću osobu. Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Izvršitelja, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

2. USLUGE PREVOĐENJA I LEKTURE

2.1. PONUDA I UGOVARANJE

Izvršitelj ponudu izrađuje na temelju uvida u dostavljeni tekst te ponudu dostavlja Naručitelju elektroničkom poštom, telefaksom, drugim oblicima pisane komunikacije ili osobno.

Izvršitelj ima pravo odbiti izdavanje ponude ili predračuna ako mu na uvid nije dostavljen tekst koji treba prevesti i/ili lektorirati ili ako procijeni da projekt ne bi mogao realizirati na kvalitetan način i u skladu s pravilima struke.

Ugovor je sklopljen kad Izvršitelj primi izjavu Naručitelja da prihvaća ponudu. Naručitelj ponudu mora prihvatiti u pisanom obliku, i to elektroničkom poštom, faksom ili preporučenom pošiljkom, u roku za prihvaćanje koji je Izvršitelj odredio u ponudi.

2.2. REALIZACIJA USLUGE

Naručitelj će pravodobno, na zahtjev Izvršitelja, učiniti dostupnom svu relevantnu literaturu koja bi mogla biti korisna tijekom pisanog i usmenog prevođenja i/ili lekture te će surađivati s Izvršiteljem tijekom prevoditeljskog projekta. Ako je to zbog prirode pojedinog projekta potrebno, Izvršitelj može zahtijevati da Naručitelj odredi osobu za kontakt kojoj se Izvršitelj može obratiti u slučaju pitanja relevantnih za kvalitetno izvršenje prijevoda i/ili lekture.

Osim ako nije drugačije ugovoreno, Izvršitelj ima pravo za izvršenje narudžbe u cijelosti i djelomično angažirati treću osobu ne dovodeći u pitanje odgovornost Izvršitelja s obzirom na povjerljivost podataka i uredno izvršenje narudžbe.

2.3. ISPORUKA I ROKOVI

Prevedeni i/ili lektorirani tekstovi Naručitelju se isporučuju u prostorijama Izvršitelja, faksom ili elektroničkom poštom na adresu Naručitelja. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku poštom, preporučenom pošiljkom, kurirskom službom ili dolaskom u sjedište Naručitelja, Naručitelj je dužan platiti troškove takve dostave.

Usluge usmenog prijevoda i tumačenja odvijaju se na dogovorenom mjestu, u dogovoreno vrijeme i u skladu s uvjetima dogovorenima pisanim putem.

Rokove prijevoda i/ili lekture Izvršitelj dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi ili predračunu. Rokovi za izradu prijevoda i/ili lekture počinju teći prvi radni dan od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Izvršitelja nije drukčije ugovoreno. Prijevodi se ne zaprimaju niti isporučuju vikendom i praznicima, osim u posebnim okolnostima koje dogovore Naručitelj i Izvršitelj.

Izvršitelj je dužan poštovati rokove prijevoda i/ili lekture i prijevod i/ili lekturu obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Izvršitelj je o tome dužan obavijestiti Naručitelja. Ni Izvršitelj ni Naručitelj ne odgovaraju za kašnjenje u ispunjenju svojih obveza do kojega je došlo bez njihove krivnje, odnosno zbog više sile.

Prijevod i/ili lektura smatraju se isporučenima u trenutku kada ga Izvršitelj pošalje elektroničkom poštom ili preporučenom poštom ili kad ga preda kurirskoj službi.

2.4. IZMJENA ILI OTKAZIVANJE USLUGE

Izvršitelj ima pravo otkazati bilo koji ugovor sklopljen između Naručitelja i Izvršitelja, kao i narudžbu Naručitelja, bez posebnog obrazloženja slanjem pisane obavijesti Naručitelju.

Ako nakon ugovaranja prijevoda Naručitelj napravi ili zatraži veće izmjene u odnosu na početnu narudžbu, Izvršitelj ima pravo izmijeniti cijenu i/ili rok isporuke ili čak odbiti izvršenje narudžbe uz naplatu već obavljenog posla.

U slučaju otkazivanja narudžbe Naručitelj je dužan platiti puni iznos Izvršitelju za cjelokupan prijevod ili iznimno, u skladu s posebnim pisanim odobrenjem Izvršitelja, za onaj dio posla koji je Izvršitelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Izvršitelj.

2.5. REKLAMACIJE

Izvršitelj za prevedene materijale, a posebno one namijenjene objavljivanju, preporučuje jezičnu lekturu i korekturu teksta koja se posebno dogovara i plaća. U protivnome ne može preuzeti odgovornost za prigovore.

Ako Naručitelj smatra da isporučeni prijevod i/ili lektura sadržavaju neki nedostatak, dužan ga je u pisanom obliku s detaljnim obrazloženjem dostaviti Izvršitelju što prije, a najkasnije u roku od deset dana od isporuke prijevoda i/ili lekture, pod uvjetom da je u cijelosti podmirio svoje obveze prema Izvršitelju. Ako Izvršitelj smatra da  je zaista došlo do pogreške ili propusta u prijevodu i/ili lekturi, ispravit će ih u najkraćem mogućem roku o vlastitom trošku.

2.6. CIJENE

Cijena koju Naručitelj plaća za usluge prevođenja i/ili lekture Izvršitelju utvrđuje se predračunom ili ponudom za usluge koje sastavlja Izvršitelj, a koja se Naručitelju dostavlja elektroničkom poštom, faksom ili drugim oblicima pisane komunikacije.

Cijene se u pravilu sastavljaju prema važećem cjeniku Izvršitelja (po riječi ili po kartici) osim ako nije drugačije dogovoreno. Uz to Izvršitelj ima pravo naplatiti Naručitelju dodatne troškove koji mogu nastati tijekom izvršenja narudžbe.

Ako nije drugačije dogovoreno, najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod i/ili lekturu jest 1 prevoditeljska kartica koja sadržava 1 500 znakova s razmacima, a za usmeni prijevod 1 sat prevođenja.

Svaka započeta kartica prijevoda i/ili lekture obračunava se kao puna kartica, osim ako se Izvršitelj i Naručitelj pisanim putem ne dogovore drugačije.

Naručitelj se obvezuje snositi troškove ispisa ili pohrane prijevoda i/ili lekture ako zahtijeva više od jedne kopije ispisa ili medija pohrane.

Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja računa se vrijeme provedeno s Naručiteljem od trenutka dolaska izvršitelja na dogovoreno mjesto pa do završetka pregovora (konferencije), bez obzira na to koliko je vremena Izvršitelj efektivno prevodio. Svaki započeti sat konsekutivnog i simultanog prevođenja obračunava se kao puni sat.

Cijena žurnog prijevoda povisuje se 30 – 50 % u odnosu na osnovnu cijenu, a primjenjuje se u slučaju prijevoda s rokom isporuke unutar 24 sata (bez obzira na količinu teksta) od dana kad rok uobičajeno počinje teći te u slučaju prijevoda čiji opseg i rok isporuke nalažu prevođenje više od osam prevedenih kartica dnevno, bez obzira na to radi li se o radnom danu tjedna ili danima vikenda.

Cijena lekture i korekture povisuje se za 30 – 50 % ako se traži rok isporuke koji zahtijeva lekturu više od 10 kartica teksta dnevno.

Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Izvršiteljem i vrijede za pojedinačni projekt, osim ako nije drukčije utvrđeno posebnim ugovorom između Izvršitelja i Naručitelja.

2.7. PLAĆANJE

Izvršitelj zadržava pravo od Naručitelja zahtijevati plaćanje pri preuzimanju prijevoda i/ili lekture, a ako nije drukčije dogovoreno, najkasnije 15 dana od izdavanja računa. Stalnim partnerima odobrava se rok plaćanja od 30 dana. U slučaju kašnjenja s plaćanjem Izvršitelj je slobodan zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja.

Izvršitelj ima pravo zatražiti uplatu predujma u određenom postotku od procijenjene vrijednosti prijevoda i/ili lekture radi potvrde ozbiljnosti narudžbe.

Izvršitelj ima pravo od Naručitelja naplatiti sve troškove nastale u vezi s izvršenjem prijevoda i/ili lekture, kao što su bankovne naknade, poštanski troškovi, troškovi slanja pošiljke, putni troškovi, troškovi prijevoza i sl.

2.8. JAMSTVA I ODGOVORNOSTI

Izvršitelj odgovara Naručitelju isključivo za gubitak ili štetu koja je izravna i očigledna posljedica neprikladnog postupanja Izvršitelja. Izvršitelj ni u kojim okolnostima nije odgovoran za bilo koji drugi oblik gubitka ili štete kao što je neizravni gubitak, posljedični gubitak, gubitak u poslovanju, gubitak uzorkovan kašnjenjem ili izgubljena dobit.

Naručitelj će Izvršitelju nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Izvršitelju, a zbog sadržaja bilo kojeg dokumenta koji Izvršitelj prevede i/ili lektorira.

Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio niti je odgovoran za posljedice prevedenog i/ili lektoriranog sadržaja. Nejasnoće ili dvosmislenosti u izvornom tekstu oslobađaju Izvršitelja od bilo kakve odgovornosti.

Izvršitelj jamči Naručitelju da će usluge prevođenja i/ili lekture biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku.

Odgovornost Izvršitelja ni u kojem slučaju nije veća od vrijednosti fakture za izvršeni prijevod.

Izvršitelj ima sklopljenu policu osiguranja profesionalne odgovornosti s Uniqa osiguranjem.

3. ZAVRŠNE ODREDBE

3.1. POVJERLJIVOST PODATAKA

Izvršitelj jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva i patenata u koje stekne uvid tijekom pružanja usluge.

Budući da nijedan prijenos podataka internetom ne može biti potpuno siguran, ni Izvršitelj ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija.

Izvršitelj provodi zaštitu osobnih podataka u skladu s Pravilima o obradi osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

3.2. AUTORSKO PRAVO

Izvršitelj zadržava autorsko pravo i pravo upotrebe prijevoda i/ili lekture i dokumentacije koje je izradio tijekom izvršenja naručene prevoditeljske usluge sve do podmirenja cjelokupnog dugovanja Naručitelja.

3.3. SALVATORNA KLAUZULA

Ako bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi.

Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

3.4. SUDSKA NADLEŽNOST

Stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 25. svibnja 2018. godine.

Pravila zaštite privatnosti

Pravila privatnosti odnose se na osobne podatke koje nam šalju klijenti i vanjski suradnici, a koje pohranjujemo kako bismo mogli izvršavati svoje usluge.

Osobne podatke čuvamo najviše četiri godine od primitka podataka, odnosno nakon prestanka poslovnog odnosa.

Svi prikupljeni podaci čuvaju se u datotekama na vanjskom tvrdom disku, u oblaku (Google Drive) te na poslužitelju e-pošte. Svi navedeni sustavi primjenjuju stroge sigurnosne mjere i imaju uspostavljene postupke u skladu s GDPR-om. Podaci su dostupni isključivo vlasnici obrta Babel, obrt za prevoditeljske i intelektualne usluge, vl. Jelena Celcer. Ne smiju se dijeliti ni slati trećim stranama bez izričitog odobrenja osobe na koju se odnose.

Babel, obrt za prevoditeljske i intelektualne usluge, vl. Jelena Celcer. primjenjuje sljedeća pravila zaštite privatnosti:

Osobni podaci klijenata

Svi osobni podaci koje klijenti kao fizičke osobe ili predstavnici pravnih subjekata dobrovoljno ustupe bit će registrirani i pohranjeni u našem sustavu u svrhu izrade ponuda, komunikacije tijekom izvršavanja usluge, isporuke usluge, fakturiranja i obavještavanja o novostima koje utječu na postojeći poslovni odnos ili novim uslugama. Prikupljamo samo osnovne osobne podatke koji ne uključuju posebne vrste podataka ili podaci temeljeni na lokaciji. Oni mogu uključivati ime i prezime, privatnu adresu elektroničke pošte ili službenu adresu elektroničke pošte, osobnu adresu ili adresu pravnog subjekta te brojeve mobilnog ili fiksnog telefona. Za prikupljanje osobnih podataka ne angažiramo treće strane.

Podatke čuvamo tijekom trajanja poslovnog odnosa s klijentom, a najdulje četiri godine nakon posljednje poslovne aktivnosti. Uklonit ćemo ih u trenutku kad nas obavijestite o prestanku poslovnog odnosa i/ili zatražite njihovo uklanjanje.

Ako smatrate da su podaci koje obrađujemo netočni, možete u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u te podatke, njihov ispravak ili brisanje. Ako želite podnijeti pritužbu povezanu s načinom na koji obrađujemo vaše osobne podatke, obratite nam se na info@prijevodi-babel.eu. Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili smatrate da obrada vaših osobnih podataka nije u skladu sa zakonom, pritužbu možete poslati Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Osobni podaci u dokumentima za prijevod

Dokumenti koje dobivamo na prijevod mogu sadržavati osobne podatke. Svi primljeni dokumenti i referentni materijali povjerljivi su, stoga štitimo njihov sadržaj.

Obveza je klijenta kao primarnog voditelja obrade osigurati da ima privolu ispitanika ili drugu pravnu osnovu za slanje sadržaja koji uključuje osobne podatke u svrhu prevođenja. To posebno vrijedi za dokumente koji sadržavaju posebne kategorije osobnih podataka. Osobne podatke iz dokumenata za prijevod ne upotrebljavamo za obradu, osim za prevođenje tih dokumenata.
U slučaju angažiranja dobavljača prevoditeljskih usluga (trećih strana), dokumenti za prijevod dijele se sigurnim načinima. Dokument za prijevod šalje se jednim komunikacijskim kanalom (e-poštom ili dijeljenjem na Google Driveu). Takav dokument prethodno je zaključan lozinkom bez koje se ne može otvoriti. Lozinka se dobavljaču prevoditeljskih usluga šalje drugim kanalom, odnosno SMS porukom.

Posebne kategorije osobnih podataka:  Ako se u vašim dokumentima nalaze posebne kategorije osobnih podataka koje pripadaju ispitaniku treće strane, vaša je obveza dobiti odgovarajuću privolu i utvrditi pravnu osnovu za obradu tih podataka u skladu s člancima 6. i 9. Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Osobni podaci vanjskih suradnika / dobavljača usluga

Sve osobne podatke koje vanjski suradnici dobrovoljno ustupaju (ime i prezime, adrese e-pošte, brojevi telefona, poštanske adrese i drugi) pohranjujemo kako bismo se vanjskim suradnicima obratili u slučaju potrebe za njihovim angažmanom na novim projektima te tijekom izrade narudžbenica, komunikacije za u tijeku projekta te za provjeru i obradu dobivenih računa.

Potencijalni suradnici koji pošalju svoj životopis u svrhu ostvarivanja suradnje sami odlučuju koje će podatke, osim osnovnih podataka za kontakt, uključiti u životopis. Ti se podaci nikada neće dijeliti s trećim stranama.

Podatke o bankovnim računima koji se nalaze na računima potrebni su u svrhu plaćanja. Izvornike računa čuvamo jedanaest (11) godina u porezne svrhe u skladu s hrvatskim zakonima.

Ako smatrate da su podaci koje obrađujemo netočni, u bilo kojem trenutku možete zatražiti uvid u te podatke te njihov ispravak ili brisanje. Ako želite podnijeti pritužbu povezanu s načinom na koji obrađujemo vaše osobne podatke, obratite nam se na info@prijevodi-babel.eu. Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili smatrate da obrada vaših osobnih podataka nije u skladu sa zakonom, pritužbu možete poslati Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).